บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้นม.2

การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
PROGRAMMED INSTRUCTION “APPLICATION OF LINEAR EQUATIONS” GRADE 2 KOCHANPITTAYAKARN SCHOOL CHONBURI PROVINCE
วรัญภัสสร์ ศรีวฤทธิเวคิน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 431/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะจันทร์
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240 โทร 08-9245-6299
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จำนวน 80 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความเชื่อมั่น 0.93
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนสำเร็จรูปทุกชุดมีประสิทธิภาพ 80/80 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ การศึกษาเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และ .05
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
2. เพื่อทดลองใช้และประเมินผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กับการสอนโดยใช้วิธีวิธีการสอนปกติ

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากร (Population)
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี จำนวน 160 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2553
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
จำนวน 80 คน กำหนดโดยตารางกำหนดขนาดตัวอย่างของ เครซี่และมอร์แกน (R.V.Krejcie และ D.W.Morgan)
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นไปตามความน่าจะเป็นทางสถิติ (Probability Sampling) เนื่องจากทราบคุณลักษณะที่แท้จริงของประชากร ประกอบกับมีข้อมูลประชากรอย่างชัดเจน โดยการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวน 160 คน มาทำการสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 2 ห้องเรียน จำนวน 80 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้
1.1 การสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
1.2 การสอนโดยใช้วิธีการสอนปกติ
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิผล
2. ได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s